LOSS podporila kandidatúru JUDr. Žanety Surmajovej PhD. vo voľbách na neobsadenú funkciu podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Prinášame rozhovor s JUDr. Žanetou Surmajovou PhD., expertkou na športové právo, ktorá prijala kandidatúru na neobsadenú funkciu podpredsedu Komory Slovenského futbalového zväzu pre riešenie sporov. Žanetu Surmajovú, ktorá už v pozícii podpredsedníčky komory jedno volebné obdobie pôsobila (od roku 2014), podporuje pred volebnou konferenciou SFZ aj Liga na ochranu slovenských športovcov. Žaneta Surmajová spoločne s Miroslavom Hlivákom – prvým predsedom komory, ale aj s jej ďalšími zanietenými členmi – dostali túto inštitúciu do pozície rešpektovaného a dôveryhodného expertného súdneho orgánu slovenského futbalu. 

Komora pre riešenie sporov rieši agendu vymedzenú Zákonom o športe a predpismi SFZ férovo, odborne a nestranne. Poslaním futbalových sudcov je spravodlivo rozhodovať futbalové spory, ctiť si zákony, pravidlá a predpisy SFZ a viesť k tomu aj celú futbalovú komunitu. Status futbalového sudcu musí byť výsadou a všeobecne rešpektovaný, futbalový sudca musí byť vzorom v dodržiavaní a presadzovaní dodržiavania zákona, pravidiel a predpisov SFZ.

Prečo ste prijali návrh na kandidatúru na neobsadené miesto podpredseduv Komore pre riešenie sporov Slovenského futbalového zväzu? 

„Predovšetkým ma potešila možnosť opätovne sa uchádzať o tento post, ktorý som už niekoľko rokov zastávala. Činnosť futbalovej sudkyne bola aj pre mňa osobným rozvojom. Ak môžem, znova veľmi rada ponúknem v prospech slovenského futbalu svoje skúsenosti, znalosti a dlhoročnú prax. Prirodzene, motivovala ma aj dôvera od ľudí, ktorí ma navrhli za kandidátku, bol to pre mňa výrazný impulz. Venujem sa športovému právu už takmer desať  rokov a vnímam, že je to veľmi špecifická oblasť, v ktorej sú často vyslovované aj otázniky ohľadne vyváženosti a primeranosti nastavených pravidiel. Pri svojej práci mám niekedy možnosť rozprávať sa aj so športovcami z rôznych odvetví, nielen z futbalu. Aj podľa toho viem, že minca má vždy dve strany.“

Kto každý Vás okrem Ligy na ochranu slovenských športovcov podporil, resp. navrhol ako kandidátku?

„Veľmi si vážim podporu LOSS, ktorá je pridruženým členom SFZ. Liga na ochranu slovenských športovcov má moje sympatie aj z toho dôvodu, že svoju činnosť neobmedzuje na konkrétne športy a združuje športovcov z rôznych športov. Navrhol ma aj Peter Sepeši, člen výkonného výboru SFZ pre legislatívno-právne otázky. Je to človek, ktorý mi priniesol do života veľké výzvy.“

Pri pohľade na váš životopis je jasné, že ste profesijne vyťažená. Vo svojom motivačnom liste označujete činnosť pre komoru ako svoju „srdcovku“. Prečo?

„Áno, pracovne som veľmi vyťažená, pozícia generálnej riaditeľky sekcie legislatívno-právnej na Ministerstve školstva Slovenskej republiky je mimoriadne náročná a zodpovedná. Okrem toho tiež pedagogicky pôsobím na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy a venujem sa aj publikačnej činnosti. Futbalový svet je pre mňa zaujímavý tým, že má svoj vlastný systém, pravidlá a špecifiká, z môjho pohľadu ide o usporiadaný a fungujúci systém. A to ma od začiatku celkom dosť fascinovalo. A tiež som futbalovou fanúšičkou, mám svoje obľúbené kluby a hráčov.“

Ako hodnotíte prínos Komory SFZ pre riešenie sporov počas jej doterajšieho fungovania? 

„Prínos komory je značný v mnohých smeroch. Myslím si, že prioritne sme sa priblížili k hráčom, ale aj ku klubom. Ktokoľvek, kto sa cíti ukrivdený alebo má nejaké neuspokojené nároky či spory, môže sa obrátiť na komoru, ktorá zaručuje vysoko odborné, nestranné a nezávislé posúdenie jeho veci jednak svojím paritným zastúpením zástupcov zvolených za hráčov a za kluby v jednotlivých senátoch i pléne komory, ako aj svojím renomovaným odborným zložením. Spoločne s Miroslavom Hlivákom sme mali na pleciach veľkú zodpovednosť v časoch, keď tento nový orgán rozbiehal svoju činnosť. Základom bolo nastaviť fungovanie komory tak, aby mala ako orgán na zabezpečenie spravodlivosti dôveru, aby jej rozhodovacia činnosť bola rýchla a efektívna a aby sa naplnili očakávania, ktoré sa do vytvorenia tohto orgánu vkladali. Myslím si, že niekoľko stoviek rozhodnutí s minimálnym počtom odvolaní svedčí o tom, že sme sa k tým cieľom priblížili. Samozrejme, vždy je čo zlepšovať, aj samotná prax nám ukázala, ako nastaviť niektoré procesy lepšie. To už však budú nové výzvy pre nové vedenie Komory pre riešenie sporov.“

 V ostatných rokoch sa veľa hovorí o Komore pre riešenie sporov v súvislosti s problémom v jej vnútri. Môžete nám ako dočasne poverená podpredsedníčka pomenovať príčiny tohto stavu? Ako by ste chceli prispieť k tomu, aby sa v prípade vášho zvolenia do predsedníckej funkcie táto situácia podstatne zlepšila?

„Vnútorné problémy komory by sa mali riešiť v jej ‚kuchyni‘, nemali by sme tým zaťažovať okolitý svet. Ale s prihliadnutím na to, koľko úsilia nás stálo vybudovať tomuto orgánu značku, tým viac ma mrzí, keď počúvam, že právnici sa nevedia dohodnúť, blokujú sa a podobne. Ja túto tému živiť nebudem, som totiž presvedčená, že v športe sú vážnejšie témy, ktorým by sme sa mali venovať. Faktom však je, že aj ja som bola atakovaná a vyzývaná na odstúpenie z funkcie z mne nie celkom zrejmých dôvodov, no keďže týmito krokmi nikdy nebola spochybnená moja odbornosť či nezávislosť, viac-menej som sa od tohto boja odosobnila, sústredím sa totiž na konštruktívne veci. Navyše, mnoho podnetov na rozhodovanie v komore nám ani nedáva čas sústrediť sa na konflikty. Nemôžem zastierať skutočnosť, že problémy vo vnútri sú. Nové vedenie komory bude preto musieť vyvinúť maximálne úsilie a vzťahy urovnať, nájsť kompromisy a nastaviť mantinely slušnej komunikácie.“

Ako vnímate poslanie právnikov pôsobiacich vo futbale či športe všeobecne?

„Právnik môže nastavovať pravidlá, no zároveň potrebuje aj spätnú väzbu, ktorú mu dávajú športovci a kluby. Môžem to posúdiť z pohľadu tvorby legislatívy, keďže sa jej už dlhoročne venujem. Jedna vec je hľadisko právne, druhou rovinou je hľadisko vecné. Vzájomne sa potrebujeme, musíme sa počúvať a hľadať kompromisy vyhovujúce pre obe strany.“

Futbalisti pôsobia celú svoju kariéru v kolektíve, pričom spoluhráči spolu častokrát trávia veľa času aj mimo ihriska. Členovia komory rozhodujú v senátoch či v pléne. Stretávate sa aj mimo pracovných povinností? 

„Z pohľadu svojej doterajšej činnosti môžem vyhodnotiť, že senáty komunikujú veľmi efektívne, vymieňajú sa názory, hľadajú sa kompromisy. Nevidím problém vo fungovaní senátov a ani by som nemenila tento spôsob rozhodovania komory. Úprimne, mimo pracovných povinností sa nestretávame, ale tiež to beriem ako vhodný podnet smerom k novému vedeniu komory.“

Vo výročnej správe o činnosti Komory pre riešenie sporov sa porovnáva dĺžka konania pred komory a všeobecných súdov na Slovensku. Komora rozhoduje niekoľkonásobne rýchlejšie, priemerná dĺžka konania je 19 týždňov. Je možné túto dobu ešte skrátiť? 

„Myslím si, že áno, závisí to však od viacerých faktorov. Pokúsiť sa o to je určite potrebné a vnímala by som to ako nový pracovný cieľ.“