Odoslaním prihlášky žiadam o prijatie do občianskeho združenia Liga na ochranu slovenských športovcov a vyhlasujem, že pristupujem k stanovám občianskeho združenia ako aj k rozhodnutiam predstavenstva občianskeho združenia, týmito sa budem riadiť a dodržiavať ich.

Zápisné vo výške 5,- € bolo/nebolo uhradené odoslaní prihlášky. Zápisné zároveň slúži ako členský príspevok za prvý mesiac členstva alebo bude odpočítané od ročného členského. Členské príspevky vo výške 5,- €/mes. alebo 50,- €/rok budem posielať na účet občianskeho združenia vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, IBAN SK0711110000001367612008 alebo poštovou poukážkou na adresu Liga na ochranu slovenských športovcov, Werferova 1, 040 01 Košice.

Vyhlasujem, že so stanovami a rozhodnutiami občianskeho združenia som sa dôkladne oboznámil/a, týmto rozumiem a súhlasím s nimi. Do občianskeho združenia vstupujem dobrovoľne na základe svojej vlastnej vôle.


Odoslaním prihlášky žiadam o prijatie do občianskeho združenia Liga na ochranu slovenských športovcov a vyhlasujem, že pristupujem k stanovám občianskeho združenia ako aj k rozhodnutiam predstavenstva občianskeho združenia, týmito sa budem riadiť a dodržiavať ich.

Zápisné vo výške 3,- € bolo/nebolo uhradené pri odoslaní prihlášky. Zápisné zároveň slúži ako členský príspevok za prvý mesiac členstva alebo bude odpočítané od ročného členského. Členské príspevky vo výške 3,- €/mes. alebo 30,- €/rok budem posielať na účet občianskeho združenia vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, IBAN SK0711110000001367612008 alebo poštovou poukážkou na adresu Liga na ochranu slovenských športovcov, Werferova 1, 040 01 Košice.

Vyhlasujem, že so stanovami a rozhodnutiami občianskeho združenia som sa dôkladne oboznámil/a, týmto rozumiem a súhlasím s nimi. Do občianskeho združenia vstupujem dobrovoľne na základe svojej vlastnej vôle.