Odoslaním prihlášky žiadam o prijatie do občianskeho združenia Liga na ochranu slovenských športovcov a vyhlasujem, že pristupujem k stanovám občianskeho združenia ako aj k rozhodnutiam predstavenstva občianskeho združenia, týmito sa budem riadiť a dodržiavať ich.

Zápisné vo výške 7,- € bolo/nebolo uhradené odoslaní prihlášky. Zápisné zároveň slúži ako členský príspevok za prvý mesiac členstva. Členské príspevky vo výške 7,- €/mes. budem posielať na účet občianskeho združenia vedený vo Fio Banke a.s. IBAN SK50 8330 0000 0024 0245 0185 alebo poštovou poukážkou na adresu Liga na ochranu slovenských športovcov, Werferova 1, 040 11 Košice..

Vyhlasujem, že so stanovami a rozhodnutiami občianskeho združenia som sa dôkladne oboznámil/a, týmto rozumiem a súhlasím s nimi. Do občianskeho združenia vstupujem dobrovoľne na základe svojej vlastnej vôle.


Odoslaním prihlášky žiadam o prijatie do občianskeho združenia Liga na ochranu slovenských športovcov a vyhlasujem, že pristupujem k stanovám občianskeho združenia ako aj k rozhodnutiam predstavenstva občianskeho združenia, týmito sa budem riadiť a dodržiavať ich.

Zápisné vo výške 5,- € bolo/nebolo uhradené pri odoslaní prihlášky. Zápisné zároveň slúži ako členský príspevok za prvý mesiac členstva alebo bude odpočítané od ročného členského. Členské príspevky vo výške 5,- €/mes. budem posielať na účet občianskeho združenia vedený vo Fio Banke a.s. IBAN SK50 8330 0000 0024 0245 0185 alebo poštovou poukážkou na adresu Liga na ochranu slovenských športovcov, Werferova 1, 040 11 Košice.

Vyhlasujem, že so stanovami a rozhodnutiami občianskeho združenia som sa dôkladne oboznámil/a, týmto rozumiem a súhlasím s nimi. Do občianskeho združenia vstupujem dobrovoľne na základe svojej vlastnej vôle.