Prezident ÚFP vyzval listom člena VV SFZ Tomáša Medveďa k súčinnosti. Prečítajte si jeho odpoveď.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Odpoveď Tomáša Medveďa na výzvu prezidenta Únie futbalových profesionálov (ÚFP).

Dňa 11.03.2020 adresoval prezident Únie futbalových profesionálov (ÚFP) list členovi VV SFZ – Tomášovi Medveďovi.

Vyberáme krátke zhrnutie z písomnej odpovede Tomáša Medveda:

“Rešpektujem postavenie Únie futbalových profesionálov (ďalej len „ÚFP“), ktoré je záujmovým združením profesionálnych futbalistov na Slovensku. Ako ste správne uviedli v bode 1.1 Vášho listu, presadzovanie a ochrana práv a záujmov hráčov je našim spoločným záujmom.”

K požiadavke zasielať ÚFP všetky podklady, ktoré sú určené na prerokovanie a hlasovanie v rámci zasadnutí VV SFZ:

Ako individuálny člen SFZ a člen VV SFZ som povinnýdodržiavať všetky predpisy SFZ. V zmysle čl. 49 ods. 2 písm. b)je člen VV SFZ povinný: nesprístupňovať pred zasadnutím výkonného výboru podklady k rokovaniu výkonného výboru tretím osobám, a bez súhlasu výkonného výboru alebo prezidenta ani po zasadnutí výkonného výboru.“ Vzhľadom na explicitný zákaz sprístupňovania podkladov k rokovaniu VV SFZ pred jeho zasadnutím vyjadrený v citovanom ustanovení Stanov SFZ, Vám nemôžem vo Vašej žiadosti vyhovieť.

K situácii v FK Senica:

“Meškajúce mzdy, žiaľ, nie sú v slovenskom športe zriedkavým javom. S cieľom minimalizovať dopady tohto negatívneho javu v slovenskom futbale, sa preto na najbližšom zasadnutí VV SFZ otvorím diskusiu o možnosti prípadnej novelizácie príslušných ustanovení Registračného a prestupového poriadku SFZ (ďalej len „RaPP“), či licenčných podmienok.

K žiadosti presadiť na zasadnutí VV SFZ poverenie člena VV SFZ pre legislatívno – právne otázky vypracovaním internej úpravy noriem SFZ, ktoré by mali obmedziť zmeny vlastníckych vzťahov v kluboch počas prebiehajúcej sezóny:

“SFZ v súčasnosti má schválenú Smernicu o právno – organizačných zmenách v kluboch, ktorá by mohla, resp. mala byť, pri jej dôslednom uplatňovaní orgánmi SFZ dostačujúca. ÚFP by mala konkrétnejšie a detailnejšie uviesťakej konkrétnej situácii sa snaží týmto návrhom zamedziť, čo by mohlo pomôcť celej futbalovej komunite k poznaniu, či nám aktuálne predpisy SFZ postačujú alebo je potrebná ich novelizácia.”

“V otázke obmedzenia zmeny vlastníckych vzťahov musíme rešpektovať právny poriadok Slovenskej republiky, s ktorým futbalové predpisy nemôžu kolidovať. Podobné pravidlá a obmedzenia je v zmysle § 17 ods. 3 Zákona o športe možné prijať len vtedy, ak je to v záujme ochrany integrity športu.”

K návrhu ÚFP zvýšiť futbalovým klubom zábezpeku:

“Takmer dvojnásobné zvýšenie výšky zábezpeky by pre niektorých účastníkov I. ligy, no najmä pre kluby pôsobiace v II. lige, predstavovalo aj zvýšený nápor na ich rozpočet. Toto konštatovanie platí dvojnásobne s ohľadom na súčasnú situáciu, súvisiacu s pandémiou COVID-19, ktorej dopady s veľkou pravdepodobnosťou ekonomicky negatívne postihnú aj kluby.”

“Súčasne sa zabúda na úplne iný aspekt otázky zábezpeky. Veľký počet klubov v II. lige, či už v minulosti alebo aj v súčasnosti, mali alebo stále majú problém zložiť zábezpeku na účet SFZ a získať tak oprávnenie využívať inštitút Zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu. Uvedené negatívne ovplyvňuje samotných hráčov, ktorí napriek tomu, že športovú činnosť vykonávajú na profesionálnej úrovni, nemajú uzatvorené profesionálne zmluvy v zmysle Zákona o športe. Tým dochádza k nesúladu v otázke určenia statusu profesionála v zmysle Zákona o športe s predpismi SFZ. Najmä to však negatívne vplýva na právne postaveniehráčovtýchto kluboch, ich právnu istotu a vymožiteľnosť ich odmien nád rámec zmluvy, ktorú s klubom uzatvorili.”

“Na najbližšom zasadnutí VV SFZ pretotento návrh ÚFP predkladať nebudem, a to najmä s ohľadom na mimoriadne zložitú situáciu súvisiacu s pandémiou, ako aj z toho dôvodu, že o tomto návrhu neprebehla širšia diskusia medzi zástupcami hráčov a jednotlivými klubmi.”

K žiadosti ÚFP predložiť na najbližšom zasadnutí VV SFZ opätovné prerokovanie obsahu “Petície profesionálnych hráčov” z 06.12.2019 a zároveň predložiť návrh na prerokovanie zmeny Stanov SFZ, týkajúcu sa zvýšenia počtu delegátov:

“Na základe požiadavky člena Komory pre riešenie sporov SFZ (zástupcu profesionálnych hráčov) a zároveň právnika ÚFP pána Mgr. Petra Lukášeka, sa o predmetnom návrhu hlasovalo na nedávnej Konferencii SFZ dňa 28.02.2020, na ktorom ste sa osobne zúčastnil aj Vy sám. Preto mi nepríde logické predniesť na najbližšom zasadnutí VV SFZ návrh, o ktorom ani nie pred mesiacom rozhodovali delegáti Konferencie SFZ.”

“K návrhu na zvýšenie počtu delegátov Konferencie SFZ by som dodal len toľko, že podľa mne dostupných informácií, majú hráči na Slovensku v porovnaní s okolitými krajinami, širšie zastúpenie v orgánoch národného športového zväzu.”

K možnej spolupráci medzi Tomášom Medveďom a predstaviteľmi ÚFP:

“Napriek rozdielnym názorom a forme ich presadzovania verím, že spolupráca medzi predstaviteľmi ÚFP a mnou, ako členom VV SFZ za hráčov, bude v budúcnosti konštruktívna a prínosná nielen pre hráčov, ale aj pre slovenský futbal ako celok.”

“Sme, a v blízkej budúcnosti budeme, tvrdo konfrontovaní so závažnými ekonomickými dopadmi pandémie na celú spoločnosť na Slovensku. Šport nebude výnimkou. Absolútne novú situáciu môžeme zvládnuť vymienaním si rozumných argumentov, hľadaním konsenzu, snahou o konštruktívne riešenie akýchkoľvek problémov, a to s ľudskosťou a porozumením.”

“Práve teraz je priestor na to, aby sa záujmové skupiny v slovenskom športe zjednotili, a spoločne sa snažili pomôcť zvládnuť ťažké obdobie klubom a športovcom. Nie preto, lebo futbal nemôže jestvovať bez hráčov. Takisto nie preto, lebo ani bez klubov by futbal fungovať nemohol. Snažme sa preto, lebo profesionálni a amatérski hráči, profesionálne a amatérske kluby, tréneri, rozhodcovia a delegáti, funkcionári a zamestnanci SFZ, my všetci tvoríme futbal na Slovensku.”

Celú odpoveď člena VV SFZ Tomáša Medveďa si môžete prečítať TU

Celý List prezidenta ÚFP adresovaný členovi VV SFZ – zástupcovi hráčov si môžete prečítať TU