Príspevky pre športovcov v postavení SZČO/ Príspevky pre športovcov so zmluvou o amatérskom vykonávaní šport

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Vážení športovci, opakovane od vás dostávame tieto otázky: Športovú činnosť vykonávam na základe zmluvy o amatérskom vykonávaní športu. Mám nárok na príspevok štátu pre SZČO? Ak áno, aké podmienky musím splniť? V rámci tohto článku by sme vám na tieto otázky radi odpovedali. Výkon športovej činnosti na základe zmluvy o amatérskom vykonávaní športu sa považuje za tzv. inú samostatne zárobkovú činnosť. Ste v postavení SZČO (vykonáte činnosť podľa osobitného predpisu, ktorým je Zákon o športe), ktorá v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie prerušila alebo obmedzila vykonávanie alebo prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti na základe Opatrenia úradu verejného zdravotníctva (zákaz konania verejných športových podujatí, prerušenie/zrušenie súťaže) Pri splnení stanovených podmienok teda máte nárok na príspevok, a to v závislosti od poklesu tržieb za porovnateľné obdobie.
Pokles tržiebMarec 2020Apríl 2020
– 20 %90 €120 €
– 40 %150 €300 €
– 60 %210  €420 €
– 80 %270 €540 €
  Čo je to porovnateľné obdobie?
 • Porovnáva sa tržba za vykazovaný mesiac s tržbou za rovnaký mesiac predchádzajúceho roka
 • Porovnáva sa priemer tržby v roku 2019 (1/12 tržieb z rok 2019) !!! toto však platí len pre tých, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť/športovú činnosť počas celého roka 2019 !!!
 • Porovnáva sa tržba za február ak ste zárobkovú činnosť/športovú činnosť nevykonávali v priebehu celého roka 2019 – minulý rok v      marci/apríli 2019, porovnateľné  obdobie je február/marec 2020
Aké podmienky musíte spĺňať?
 1. Začali ste prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 1.2.2020
 2. V čase vyhlásenia mimoriadnej situácii, núdzového stavu vám poklesli tržby (za porovnateľné obdobie)
 3. Splnenie podmienok podľa § 70 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti
  • Máte splnené daňové povinnosti
  • Máte zaplatené odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne alebo máte tzv. odvodové prázdniny – to znamená, že v súlade so zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v aktuálnom období nie je povinne nemocensky a dôchodkovo poistená, pretože podnikať začala v čase medzi 1. januárom 2019 až 1. februárom 2020 a podľa zákona jej vznikne povinné nemocenské a dôchodkové poistenie najskôr od 1. júla 2020, respektíve od 1. októbra 2020.
  • Nemáte voči úradu splatné finančné  záväzky
  • Nie ste v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemáte určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu
POZOR !!! Splnenie vyššie uvedených podmienok sa preukazuje čestným vyhlásením. Pravdivosť čestného vyhlásenie, resp. splnenie podmienok pre priznanie podpory bude/môže byť v budúcnosti predmetom následných kontrol. POZOR   !!! Podpora sa nevzťahuje na SZČO, ktorá má súbežne uzatvorený pracovný pomer Ak máte súbežne uzatvorenú pracovnú zmluvu, hoci iba na skrátený úväzok, nárok na príspevok vôbec nemáte. Ak však máte súbežne uzatvorenú dohodu o vykonaní práce/o pracovnej činnosti a ostatné podmienky spĺňate, nárok na príspevok máte. Ako a kde požiadať o príspevok? O príspevok je možné požiadať elektronicky prostredníctvom webovej stránky www.pomahameludom.sk. Ak máte akékoľvek nejasnosti a z nich vyplývajúce otázky, neváhajte nás, prosím, kontaktovať cez kontaktný formulár na tejto webovej stránke.