Zdaňovanie príjmov športových odborníkov od 01.01.2024

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Dňa 18.04.2023 bola v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásená novela, ktorá dopĺňa a mení zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Cieľom novely je zjednodušiť administratívu a podávanie daňových priznaní športových odborníkov – trénerov. Táto novela nadobudla účinnosť 1. mája 2023 a podľa prechodného ustanovenia § 52zzu sa prvýkrát použije pri zdanení výnosov (príjmov) plynúcich od 1. januára 2024.

Od 1. januára 2024 bude mať športový odborník na výber dve možnosti zdanenia príjmov dosiahnutých z činnosti športového odborníka ako samostatne zárobkovej činnosti. Predmetná novela sa teda netýka príjmov športových odborníkov dosahovaných zo závislej činnosti tzn. v pracovno – právnom vzťahu.

Príjem športového odborníka ako SZČO bude prioritne zdanený zrážkovou daňou pokiaľ sa s platiteľom príjmov (športovou organizáciou) písomne nedohodne, že si vyplatené príjmy bude zdaňovať sám, tzn. tak, ako je tomu v súčasnosti. Takúto dohodu je však športová organizácia povinná oznámiť správcovi dane. Daňový úrad teda bude mať informáciu o tom, komu bol vyplatený nezdanený príjem.

Je teda na rozhodnutí trénera resp. po dohode so športovou organizáciou, aký režim zdanenia bude uplatnený.

Zdanenie v daňovom priznaní

Súčasný režim, ktorý ukladá športovému odborníkovi povinnosť registrovať sa k dani z príjmov najneskôr do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom začal vykonávať činnosť športového odborníka ako samostatne zárobkovo činná osoba. Následne mu je pridelené daňové identifikačné číslo DIČ a športová organizácia mu vypláca nezdanený príjem za výkon jeho činnosti. Športový odborník si tento príjem zdaní v daňovom priznaní (ak mu táto povinnosť vznikne). Z takto dosiahnutého príjmu je povinný okrem vypočítanej a odvedenej dane platiť aj zdravotné poistenie a v prípade prekročenia hraničného príjmu aj sociálne poistenie.

Pri tejto forme zdaňovania je možné uplatniť si daňové výdavky (paušálne, preukázateľne vynaložené) a teda aj dosiahnuť daňovú stratu, ktorú je možné si nasledujúce roky odpočítavať od základu dane. Taktiež možnosť uplatniť si nezdaniteľné časti základu dane (na daňovníka, na manželku, na zaplatené doplnkové dôchodkové sporenie) daňové bonusy (na deti, na zaplatené úroky), či využiť zníženú 15% sadzbu dane z príjmov, ak výška príjmov nepresiahne sumu 49 790,00 EUR patrí medzi výhody tohto daňového režimu.

Zdanenie zrážkovou daňou

Nová úprava umožňuje vysporiadať príjmy športového odborníka zrážkovou daňou. To znamená, že platiteľ príjmu (športová organizácia) vyplatí športovému odborníkovi príjem už očistený o daň, čím je jeho daňová povinnosť vysporiadaná. Sadzba dane pri zrážkovej dani je 19%. Športovému odborníkovi v tomto prípade nevzniká povinnosť registrovať sa k dani z príjmov nakoľko platiteľom dane je športová organizácia, ktorá je povinná vypočítať, zraziť a odviesť daň. Športovému odborníkovi bude vyplatený čistý príjem, ktorý je už daňovo vysporiadaný a v daňovom priznaní sa už neuvádza. Ak športový odborník nemá iné príjmy, daňové priznanie nemusí vôbec podávať. Z takto vyplateného príjmu športový odborník neplatí zdravotné ani sociálne odvody. Tento príjem nevstupuje ani do príjmu rozhodujúceho pre vznik povinného sociálneho poistenia.

Pri tomto režime si však športový odborník nemôže uplatniť daňové výdavky nakoľko športová organizácia má povinnosť odviesť zrážkovú daň s 19% sadzbou dane z výšky vyplateného príjmu. S odpadnutím povinnosti uviesť takto zdanený príjem v daňovom priznaní je spojená aj nemožnosť uplatniť si nezdaniteľné časti základu dane či daňové bonusy.

Oba spôsoby zdanenia majú svoje výhody aj nevýhody a je na individuálnom posúdení každého športového odborníka, ktorý spôsob bude pre neho výhodnejší.

 

Autor: Ing. Ľubomír Ivanko Macej

Autor je profesionálnym futbalistom pôsobiacim v 1. FC Tatran Prešov.

Je vedúcim mzdového oddelenia spoločnosti UOL Slovensko. Členom LOSS dlhodobo poskytuje služby a poradenskú činnosť v ekonomickej oblasti.