Anketa s kandidátmi LOSS do volieb Komory SFZ pre riešenie sporov

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Kandidátmi Ligy na ochranu slovenských športovcov (LOSS) v prebiehajúcich voľbách členov Komory Slovenského futbalového zväzu (SFZ) pre riešenie sporov za hráčov profesionálneho futbalu sú JUDr. Róbert Zsiga, JUDr. Martin Hermanovský a JUDr. Marek Holbík. Mgr. Viktor Karel je kandidátom LOSS, ktorý sa uchádza o hlasy zástupcov amatérskeho futbalu na Slovensku. Ide o skúsených odborníkov, ktorí si počas svojho života vybudovali vysoký profesionálny kredit v oblastiach, v ktorých pôsobia. V prvej časti našej ankety s kandidátmi sme vyspovedali JUDr. Mareka Holbíka a Mgr. Viktora Karela.

Prečo ste sa rozhodli prijať kandidatúru zástupcov LOSS na pozíciu člena Komory SFZ pre riešenie sporov? Aké sú vaše doterajšia skúsenosti zo spolupráce a komunikácie so zástupcami LOSS?

MAREK HOLBÍK: „Futbal a právo sú mi veľmi blízke. Od roku 2010 pôsobím ako člen legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ a možnosť kandidovať do Komory SFZ pre riešenie sporov považujem za svoj ďalší krok na ceste uplatňovania právnych princípov vo futbalovom hnutí. Považujem za česť, že ma zástupcovia LOSS oslovili s kandidatúrou, keďže ide o dynamicky sa rozvíjajúce občianske združenie, ktoré vyvíja enormnú snahu pomáhať športovcom pri riešení ich problémov v rôznych oblastiach života. Oceňujem služby, ktoré LOSS svojim členom poskytuje, ich komunikácia a fungovanie sú z môjho pohľadu na vysokej odbornej úrovni.“

VIKTOR KAREL: „Kandidatúru zástupcov LOSS na pozíciu člena Komory SFZ pre riešenie sporov som prijal z úcty k ľuďom, ktorí ma oslovili s ponukou kandidovať na túto pozíciu. Vážim si ich dôveru a podporu, ktorú mi tým prejavili a táto ma bude zaväzovať – ale nie zväzovať – k tomu, aby som pristupoval k plneniu úloh ‚futbalového sudcu‘ zodpovedne a s plnou vážnosťou. Zástupcov LOSS, všetko bývalých alebo súčasných vrcholových športovcov, si hlboko vážim pre to, čo pod hlavičkou tejto nezávislej inštitúcie v súčasnosti robia pre profesionálnych, ale aj amatérskych športovcov. Pritom oni sami nemali počas svojej aktívnej kariéry možnosť oprieť sa o podporu inštitúcie, ktorá by im pomáhala a zastupovala ich záujmy voči športovým klubom alebo športovým zväzom. Preto nielen každý zástupca LOSS, ale každý človek, ktorý má úprimnú snahu pomôcť športovcom v skromných pomeroch športu na Slovensku, má u mňa vždy dvere otvorené a jeho prácu si hlboko vážim.“

S akou ponukou prichádzate do futbalovej komunity a aké sú vaše očakávania po prípadnom zvolení za člena Komory SFZ pre riešenie sporov?

MAREK HOLBÍK: „Súčasťou futbalovej komunity som už odmalička, nakoľko futbal je súčasťou môjho každodenného života, aj keď v súčasnosti už len ako fanúšika. Komora SFZ pre riešenie sporov už od svojho vzniku plní svoje úlohy v rámci pôsobnosti jej danej Stanovami SFZ a Poriadkom komory SFZ pre riešenie sporov na vysokej odbornej úrovni. V súčasnej dobe nie je komora plne obsadená a chýba jej päť členov, čo by mohlo do budúcnosti spôsobiť problémy najmä z pohľadu včasnosti jej rozhodovania. Ako dlhoročný člen legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ som získal znalosť predpisov SFZ a skúsenosti v oblasti športového práva, čo mi spoločne s výkonom funkcie prokurátora dáva predispozíciu vykonávať člena Komory SFZ pre riešenie sporov zodpovedne, odborne a nestranne. V prípade zvolenia očakávam, že spoločne s ďalšími členmi Komory budem spolupôsobiť pri riešení sporov v súlade s právnymi predpismi, tak aby princípy spravodlivosti a fair-play platili aj mimo trávnika.“

VIKTOR KAREL: „V pozícii advokáta, právneho zástupcu strán sporu, mám myslím bohaté skúsenosti s činnosťou Komory ako aj jej predchodcu Stáleho rozhodcovského súdu SFZ. Teraz, v prípade zvolenia, budem stáť na opačnej strane ‚barikády‘, pričom sa budem snažiť preniesť do svojej činnosti skúsenosti rokmi nadobudnuté, predovšetkým nesklamať dôveru, s ktorou sa nielen aktívni hráči, ale aj kluby a ďalšie zainteresované strany obracajú na Komoru SFZ pre riešenie sporov.“

Aké znalosti, skúsenosti a vlastnosti by mal mať dobrý „futbalový sudca“? Ako ste sa pripravovali na úspešné zvládnutie tejto funkcie?

MAREK HOLBÍK: „Futbalový sudca by mal byť nezávislý, nestranný a mal by vždy presadzovať princípy práva. Mojou ‚zimnou prípravou‘ na zvládnutie funkcie člena komory je dlhoročné pracovné pôsobenie v justícii a na prokuratúre, kde som ako prokurátor povinný chrániť práva, právom chránených záujmov fyzických a právnických osôb a štátu.“

VIKTOR KAREL: „Od raného detstva som fanatickým futbalovým fanúšikom. Futbalu, najprv veľkému neskôr malému, som sa aktívne venoval takmer dvadsať rokov. Za tie roky som si vo futbale prešiel všetkými možnými pozíciami – od aktívneho hráča, cez športového funkcionára, podporovateľa športu až po právneho zástupcu športovcov. Môjmu srdcu je veľmi blízky aj dedinský futbal, rád sa cez víkend vyberiem na zápasy, či už do Majcichova, odkiaľ pochádza moja rodina, alebo ku kamarátom do Dunajskej Lužnej. Špeciálne som sa na zvládnutie roly sudcu nepripravoval, to ani nie je možné. Dá sa povedať, že moja príprava je celoživotná a nadobudnuté skúsenosti by som chcel zúročiť práve v úlohe ‚futbalového sudcu‘. Človek nikdy nevie, čo mu nová výzva v živote prinesie, respektíve často býva jeho predstava skreslená. Myslím si, že každý, kto ma pozná, môže potvrdiť, že som sa vždy riadil morálnym kompasom, ktorý mám v sebe hlboko zakorenený. V súlade s mojimi morálnymi zásadami a princípmi by som pristupoval aj k plneniu mojich úloh v rámci činnosti v Komory SFZ pre riešenie sporov. K výbave kvalitného ‚futbalového sudcu‘ by malo nepochybne patriť predovšetkým skĺbenie morálnych ľudských vlastností s odbornosťou a citom pre právo.“     

Čo by ste chceli odkázať nielen hráčom-vašim potenciálnym voličom, ale aj klubom a ďalším členom futbalovej rodiny, ktorých spory budete v prípade vášho zvolenia riešiť? 

MAREK HOLBÍK: „Poznajúc doterajšiu rozhodovaciu činnosť komory, bude mojou snahou pokračovať v nastolenom trende a rozhodovať riadne, včas a nezaujato.“

VIKTOR KAREL: „Neviem, či odkázať, možno skôr vyslať smerom k členom futbalovej rodiny jasný signál, že svoju funkciu v Komore SFZ pre riešenie sporov budem brať vážne a zodpovedne a vždy budem prihliadať na oprávnené záujmy strany sporu, ktorá je v práve ako aj na záujmy slovenského futbalu a jeho ďalšieho rozvoja i napredovania. Viem, že vo futbale panuje, rovnako ako v každom športovom odvetví, veľa rôznorodých záujmov, ktoré sú pre človeka mimo futbalového diania často neprehľadné a zložité. Všetci členovia futbalovej komunity by mali mať v prvom rade na zreteli záujmy slovenského futbalu a šírenie jeho dobrého mena doma aj v zahraničí. Potom bude futbal prinášať radosť nám všetkým, nielen fanúšikom, ale každému, kto v ňom pracuje.“