Rozhovor s kandidátmi do Komory SFZ pre riešenie sporov za profesionálnych hráčov futbalu

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

V termíne od 23.11.2021, do 23:59 hod. dňa 3.12.2021, profesionálni futbalisti môžu elektronickou formou (prostredníctvom ISSF) voliť spomedzi štyroch kandidátov na dve voľné pozície členov Komory Slovenského futblového zväzu pre riešenie sporov. Kandidátmi  v stále prebiehajúcich voľbách členov Komory SFZ pre riešenie sporov na dve voľne pozície “futbalových sudcov” za záujmovú skupinu “profi” futbalistov sú:

1)   Soňa Gewisslerová – navrhovatelia: Erik Jendrišek a Libor Hrdlička s podporou Úniou futbalových profesionálov (ÚFP)

2)   Ivan Kojnok – navrhovateľ: Michal Obročník,

3)   Vojtech Milošovič – navrhovateľ: Erik Jendrišek s podporou ÚFP,

4)   Miroslav Viazanko – navrhovateľ: Libor Hrdlička s podporou ÚFP.

(pozn. kliknutím na meno a priezvisko budete presmerovaní na podstránku so životopisom a motivačným listom kandidáta)

Všetkých štyroch kandidátov sme dňa 27.11.2021 e-mailom požiadali o rozhovor.

Prví dvaja menovaní kandidáti nám ich odpovede zaslali v nami určenom termíne, za čo im aj touto cestou ďakujeme. JUDr. Milošovič sa z dôvodu pracovnej vyťaženosti ospravedlnil. Odpovede zverejňujeme v plnom znení a bez redakčných úprav.

A keďže dáma má vždy prednosť, ako prvé uvádzame odpovede JUDr. Soni Gewisslerovej.

JUDr. Soňa Gewisslerová

Prečo ste sa rozhodli prijať kandidatúru na pozíciu člena Komory SFZ pre riešenie sporov?

“Kandidatúru som sa rozhodla prijať z dôvodu, že futbalová komunita je naozaj ako moja druhá rodina a keďže som v rokoch 2016-2018 pôsobila na SFZ ako právnik na Legislatívno-právnom oddelení SFZ
aj ako tajomník Komory SFZ pre riešenie sporov, práve toto prostredie je mi veľmi blízke. Zároveň je to pre mňa obrovská príležitosť ako by som mohla preniesť všetky svoje skúsenosti a znalosti do praxe a spolupodieľať sa na rozhodovacej činnosti jedného z orgánov pre riešenie sporov SFZ.”

S akou ponukou prichádzate do futbalovej komunity a aké sú Vaše očakávania po prípadnom zvolení za člena Komory SFZ pre riešenie sporov?

“Ako som už naznačila vyššie, pôsobila som na SFZ v minulosti ako právnik a tiež som zastávala funkciu nielen tajomníka Komory SFZ pre riešenie sporov, ale aj Disciplinárnej komisie SFZ na základe čoho si dovolím tvrdiť, že disponujem veľmi dobrou znalosťou a orientáciou vnútorných procesov a predpisov Slovenského futbalového zväzu a tiež veľmi dobre poznám aj našu futbalovú komunitu a prostredie, čo je pre túto funkciu myslím si veľmi dôležité. Po mojom prípadnom zvolení očakávam, že budem súčasťou orgánu SFZ, ktorý bude mať aj naďalej ambíciu sporné záležitosti riešiť rýchlo, transparentne, efektívne a v súlade s príslušnými predpismi.”

Aké znalosti, skúsenosti a vlastnosti by mal mať dobrý „futbalový sudca“? Ako ste sa pripravovali na úspešné zvládnutie tejto funkcie?

“V prvom rade by samozrejme každý „futbalový sudca“ mal mať znalosť príslušných platných predpisov a futbalového prostredia, ktoré má ako aj iné športy svoje špecifiká. Základnými hodnotami výkonu tejto funkcie by mali byť predovšetkým nezávislosť, nestrannosť, spravodlivosť, transparentnosť, kompetentnosť a serióznosť. Tým, že mám záľubu v športovom práve na úspešné zvládanie tejto funkcie je podľa mňa dôležité sa venovať tejto problematike sústavne a sledovať vývoj a rozhodovaciu prax v športovej oblasti.”

Ako hodnotíte doterajšiu činnosť Komory?

“Doterajšiu činnosť Komory hodnotím pozitívne, ale ako bývalý aktívny športovec viem, že sa vždy nájde niečo čo sa dá zlepšiť.”

Čo by ste chceli odkázať nielen hráčom – Vašim potenciálnym voličom, ale aj klubom a ďalším členom futbalovej rodiny, ktorých spory budete v prípade Vášho zvolenia riešiť?

“Dúfam, že v prípade, že mi futbalová verejnosť prejaví dôveru a poverí ma výkonom tejto funkcie, budeme sa častejšie stretávať na futbalových zápasoch ako pri riešení futbalových sporov😊.”

________________________________________________________________________________

Mgr. Ivan Kojnok

Prečo ste sa rozhodli prijať kandidatúru na pozíciu člena Komory SFZ pre riešenie sporov?

„Dôvodom pre prijatie mojej kandidatúry na pozíciu člena Komory SFZ pre riešenie sporov bolo niekoľko. V prvom rade to bolo osobné hľadisko nakoľko od mladosti je šport vo všeobecnosti mojou záľubou. V žiackom a dorasteneckom veku som aktívne hrával futbal na súťažnej úrovni. Po vyštudovaní gymnázia som sa rozhodoval akým smerom sa budem ďalej uberať a rozhodol som sa pre štúdium práva, čím som aktívnu hráčsku kariéru odsunul na vedľajšiu koľaj. Avšak som chcel ostať v prostredí športu tak som moju akademickú činnosť spojil so športom. V oblasti športu som našiel množstvo priateľstiev ktoré pretrvávajú dodnes. Ďalším dôvodom bolo moje profesijné zamerania právnika. Ako právnik sa v oblasti advokácie okrem bežnej agendy pre klientov venujem aj športovej oblasti či už so subjektami v tuzemsku ako aj v zahraničí. Oblasť športu považujem za mimoriadne dôležitý spoločenský fenomén a moje doterajšie vedomosti ako aj prax by som rád odovzdal v štruktúrach SFZ.“

S akou ponukou prichádzate do futbalovej komunity a aké sú vaše očakávania po prípadnom zvolení za člena Komory SFZ pre riešenie sporov?

„Ako som spomenul, oblasti športu resp. športového práva sa aktívne venujem niekoľko rokov. Mojou hlavnou ídeou s ktorou prichádzam sú profesionálne vedomosti, ktoré som za posledné obdobia získal. Rád by som Komore SFZ pre riešenie sporov poskytol čo najobjektívnejší pohľad v riešenej problematike, a v prípade zvolenia chcem vo funkcií pracovať efektívne a zodpovedne. Čo sa týka mojej práce ako takej vo všeobecnosti rád prinášam do vecí nadhodnotu v zmysle progresívneho prístupu a inovatívneho myslenia. Mojou zásadou či už v osobnom živote alebo v práci je „nespať na vavrínoch“ a snažiť sa stále robiť veci lepšie. Ako výhodu u seba považujem to, že v športovej komunite vnímam názory všetkých strán, premýšľam o nich a vo finále sa snažím priniesť čo najspravodlivejšie rozhodnutie resp. výsledok.

V prípade zvolenia do komory mám len jedno očakávanie a to s chuťou sa pustiť do práce a vykonávať funkciu s najlepším vedomím a svedomím v zmysle príslušných legislatívnych rámcov“.

 Aké znalosti, skúsenosti a vlastnosti by mal mať dobrý „futbalový sudca“? Ako ste sa pripravovali na úspešné zvládnutie tejto funkcie?

„Som presvedčený, že „futbalový sudca“ sa nezaobíde bez riadnych znalostí legislatívnych predpisov v oblasti športu a nadväzujúcich právnych oblastí, ďalšou mimoriadne dôležitou oblasťou podľa môjho názoru je znalosť relevantnej rozhodovacej praxe najvyšších súdnych autorít v oblasti športu. Za zmienku stojí samotný fakt, že medzinárodné súdne autority definujú športové prostredie tak ako ho poznáme dnes. Ako príklad uvediem asi jeden z najznámejší prípadov v športovej oblasti a to prípad Jeana – Marca Bosmana tzv. Bosmanovo pravidlo, v rámci ktorého Súdny dvor Európskej únie vymedzil pravidlá na prestupovom trhu s profesionálnymi hráčmi tak ako ich poznáme dnes.

Moja príprava pre výkon funkcie „futbalového sudcu“ je prakticky kontinuálna od obdobia kedy sa venujem športovému právu. Musím sa priznať, že prakticky na dennej báze si prehlbujem znalosti v oblasti športu.“ 

Ako hodnotíte doterajšiu činnosť Komory?

„Komoru pre riešenie sporov vnímam ako významný inštitút v oblasti samotného športu. Existencia komory pre riešenie sporov a jej činnosť je mimoriadne dôležitá pre zachovanie práva a spravodlivosti v oblasti športu.“

Čo by ste chceli odkázať nielen hráčom – vašim potenciálnym voličom, ale aj klubom a ďalším členom futbalovej rodiny, ktorých spory budete v prípade vášho zvolenia riešiť?

„Za mňa osobne môžem povedať toľko, že v prípade zvolenia budem v oblasti rozhodovacej praxe postupovať zodpovedne, s najlepším vedomím a svedomím. Všetky argumenty a tvrdenia budem hodnotiť samostatne avšak vo vzájomnej súvislosti a to tak aby bolo rozhodované vždy spravodlivo a zákonne. Zúčastneným stranám môžem sľúbiť  len jediné a to, že každá ich vec bude spravodlivo rozhodnutá. Mojím odkazom je, že do štruktúr SFZ chcem vstúpiť z lásky k športu a so snahou priniesť športovej komunite progres“