Výstup z Konferencie SFZ

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Vážení členovia LOSS, vážení futbalisti a futbalistky,

keďže naše OZ LOSS v zmysle Stanov SFZ spĺňa potrebné podmienky dňa 25.09.2020 som sa zúčastnil ako delegát s hlasovacími právami na riadnej konferencii SFZ v Poprade. 

Program konferencie nájdete TU 

Konferencia začala tradične video zostrihom pekných momentov futbalovej reprezentácie. Následne sa slova ujal prezident SFZ a delegátov privítal aj prezident UEFA Alexander Čeferin.

Pomerne nezvyčajná situácia nastala pri schvaľovaní programu konferencie. Traja delegáti predložili tesne pred konferenciou návrh na zaradenie do programu návrh na rozšírenie účastníkov 1. dorasteneckej súťaže. 

Tento krok bol pomerne neštandardný, pretože program konferencie je zväčša najprv prejednaný Výkonným výborom SFZ, ktorý pre konferenciu dá vypracovat odborné podklady príslušnými odbornými útvarmi a komisiami SFZ. Cieľom tohto postupu je, aby aj na konferencii SFZ ako najvyššom orgáne SFZ boli prijímané informované rozhodnutia, ktoré budú starostlivo pripravené, koncepčné a vykonateľné.

Delegáti tento návrh na doplnenie programu konferencie neschválili. Hlasovania som sa zdržal. Keďže návrh bol predložený tesne pred konferenciou bez akýchkoľvek písomných podkladov, považoval som nesprávne hlasovať za tento návrh alebo proti tomuto návrhu. Napriek tomu, že rozšírenie dorasteneckej ligy považujem za správne rozhodnutie v prospech slovenského futbalu. Prezident SFZ hneď po hlasovaní vystúpil a navrhovateľom prisľúbil, že zo svojej pozície predloží na najbližšom zasadnutí VV návrh na vytvorenie pracovnej skupiny, ktorá sa bude tejto téme venovať.

Spôsob akým som hlasoval vo veci zmeny Stanov SFZ na návrh členov Komory SFZ pre riešenie sporov zvolených profesionálnymi hráčmi. 

Podstata návrhu spočívala v obmedzení právomoci Komory SFZ riešiť iba spory profesionálneho futbalu a vytvorení nového organu na riešenie sporov amatérskeho futbalu – Arbitrážnej komisie. Návrh sa týkal aj zmeny v spôsobe voľby predsedu a podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov, ktorých by po novom mali voliť záujmové skupiny profesionálnych hráčov a profesionálnych klubov. 

Považujem za potrebné vysvetliť prečo som tento návrh nepodporil. 

Komoru môžeme nazvať aj “futbalovým súdom.” Pred súdom, či už pred všeobecným alebo pred tým futbalovým, očakáva každý z nás hráčov ale aj každý iný účastník konania spravodlivý proces

Veľmi dôležitou súčasťou práva na spravodlivý proces je aj nezaujatosť a nestrannosť sudcov, v našom prípade členov Komory. Vyžaduje sa subjektívna ale aj objektívna nezaujatosť. 

Pre jednoduché vysvetlenie: 

Subjektívna nestrannosť

Som sudca a nemám žiadny vzťah (pomer) k prejednávanej veci či účastníkom konania. Alebo aj mám ale ja subjektívne vnímam tento vzťah ako taký, ktorý ma ako sudcu pri rozhodovaní neovplyvní. 

Objektívna nestrannosť

Nielen účastníci konania ale ktokoľvek iný (tretie osoby) nesmie mať pochybnosť o tom, že som ako sudca nezaujatý a nestranný.

Treba si uvedomiť, že predseda a podpredseda Komory sú aj predsedami trojčlenných senátov v každej z prejednávaných vecí. Radoví členovia Komory sú volení záujmovými skupinami. 

Vysvetlenie

Pri spore medzi profesionálnym hráčom futbalu a profesionálnym klubom sa vec pridelí trojčlennému senátu, ktorý je zložený:

  • z predsedu alebo podpredsedu Komory, ktorý je zároveň predsedom tohto senátu 
  • z jedného člena Komory, ktorý bol zvolený záujmovou skupinou profesionálnych hráčov
  • z jedného člena Komory, ktorý bol zvolený záujmovou skupinou profesionálnych hráčov 

Mohli by sme teda baviť o splnení podmienky objektívnej nestrannosti, keby boli predseda a podpredseda Komory taktiež volení jednou z týchto záujmových skupín? 

Som presvedčený o tom, že súčasne nastavenie Komory pre riešenie sporov je správne. Rovnaký názor má okrem mnoho ďalších právnikov z môjho okolia. Pre podporu mojich tvrdení by som rád uviedol, že rovnaký názor má aj uznávaná kapacita medzi ústavnými právnikmi – Profesor Svák. 

Rozhovor s profesorom Svákom si môžete prečítať TU 

Ďalším dôležitým bodom programu bolo hlasovanie o odvolávaní člena Komory SFZ pre riešenie sporov Mgr. Petra Lukášeka, ktorý využil svoje právo obhájiť sa pred delegátmi konferencie. Dôvodom jeho odvolávania bola údajné porušenie nezlúčiteľnosti funkcie člena Komory so zastupovaním členov SFZ pred orgánmi SFZ (v tomto prípade pred Disciplinárnou komisiou SFZ). 

K hlasovaniu sa nakoniec nemuselo pristúpiť, keďže Mgr. Lukášek na konci svojho pútavého prejavu odovzdal prezidentovi a generálnemu sekretárovi dokument, ktorým sa Mgr. Lukášek a ďalší traja členovia Komory zvolení profesionálnymi hráčmi futbalu vzdávajú funkcie členov Komory. Tento krok ma mimoriadne prekvapil. 

Dôvody, pre ktoré sa rozhodli vzdať sa funkcie si môžete prečítať TU

Predposledným bodom programu boli voľby predsedu a podpredsedu Komory. Delegáti konferencie zvolili za predsedu Komory Jaroslava Čolláka a za podpredsedníčku Komory Žanetu Surmajovú, ktorú sme ako pridružený člen otvorene podporili. 

Motivačný list Jaroslava Čolláka si môžete prečítať TU

Motivačný list Žanety Surmajovej si môžete prečítať TU 

Posledným bodom programu bola diskusia, do ktorej som sa okrem prezidenta prihlásil aj ja, delegáti Trnka (FC Košice), Gergely (FK Dubnica) a Rybníček (AS Trenčín) 

Môj vklad do diskusie bol silno ovplyvnený dovtedajším programom Konferencie, konkrétne však dlhotrvajúcimi spormi v rámci Komory pre riešenie sporov. Tieto spory považujem za spory medzi právnikmi, nie však medzi futbalistami a ďalšími členmi SFZ. Počas posledných dvoch konferencií som nadobudol pocit, že v rámci futbalovej rodiny sa kvôli týmto sporom medzi jednotlivcami – právnikmi, oberáme o čas, počas ktorého by sme sa mohli venovať téme rozvoja futbalu na Slovensku. 

Traja delegáti, ktorí rečnili o potrebe reorganizácie 1. dorasteneckej ligy moje pocity potvrdili. 

Včerajší výstup predsedu vlády SR po zasadnutí pandemickej komisie len potvrdzuje, čo tvrdím už dlhodobo. Slovenský šport bojuje o prežitie. Verím, že úspešní môžeme byť len ak ostaneme jednotní – športovci, športoví odborníci, kluby a národné športové zväzy. 

Nenastal čas pochovať staré spory (zväčša osobného charakteru) a pokúsiť sa spoločne vyhnúť sa pochovaniu športu na Slovensku? 

S úctou, 

JUDr. Róbert Jano

Predseda OZ LOSS