Anketa LOSS pre hráčov amatérskeho futbalu

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Dňa 25.05.2020 sa na pôde SFZ konalo 1. zasadnutie pracovnej skupiny na novelizáciu Registračného a prestupového poriadku (ďalej len „RaPP“).

Viacerí členovia pracovnej skupiny, vrátane predsedu a podpredsedu LOSS – Róberta Jana a Tomáša Medveďa, podporili úpravu RaPP v časti týkajúcej sa prestupového obdobia amatérskych futbalistov (Čl. 19 ods. 2 RaPP)

Podľa aktuálneho znenia RaPP môžu amatérski futbalisti počas zimného prestupového obdobia prestupovať len s obmedzením (tzv. hosťovanie), ktoré je podmienené súhlasom materského klubu (klub v ktorom sú registrovaný/v ktorom hrajú). RaPP dokonca neumožňuje prestup ani v takom prípade, ak sa všetky strany na tom dohodli a pôvodne amatérsky hráč má v novom klube podpísanú zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu.

Domnievame sa, že možnosť zavedenia zimného prestupového termínu bez obmedzenia pre amatérov tak, aby bol zosúladený s prestupovým termínom pre profesionálnych, môže byť veľkým prínosom nielen pre futbalový život amatérskych futbalistov, ale aj pre kluby, ktorým ponúkne širšiu možnosť angažovať voľných hráčov (hráčov bez zmluvy).

Na druhej strane, predstavitelia LOSS navrhujú posilnenie inštitútu Zmluvy o amatérskom vykonávania športu. Máme zato, že obmedzenie „voľného pohybu“ amatérskych futbalistov môže/má vychádzať z dohody zmluvných strán, nie však z ustanovení RaPP,  ktoré znemožňujú prestup amatérskym hráčom bez zmluvy do iného klubu.

Registračný vzťah amatéra ku klubu by sám o sebe nemal limitovať slobodu rozhodovania amatérskeho hráča, kde bude hrať futbal, Ak sa má hráč tejto slobody zriecť, nech sa tak stane na základe zmluvy s klubom.

Podotýkame, že Zmluva o amatérskom vykonávaní športu je ľahko dostupná pre všetky kluby i hráčov, nakoľko vzorová zmluva bola schválená ako príloha RaPP SFZ.
Link na RaPP so vzorovou zmluvou:

http://www.ucps.sk/clanok–3414/Registracny_a_prestupovy_poriadok_SFZ.html

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2019/07/0c63fa9a-0eb4-4cb9-9f2a-132194c53936.pdf

Takže, ak si klub chce “poistiť” niektorého hráča na celú sezónu, prípadne až na 24 mesiacov (čl. 24a ods. 3 RaPP SFZ), nech s nim podpíše takúto zmluvu a zaregistrovaním zmluvy na zväze má hráča chráneného proti neželanému prestupu bez dohody s hráčom a jeho novým klubom

Cieľom tejto ankety je získať prehľad o problematike zimného prestupového obdobia (registračného obdobia)amatérov a získať dôležitépoznatky o tom, či a v akom rozsahu sa uplatňuje inštitút Zmluvy o amatérskom vykonávania športu v nižších futbalových súťažiach.

Venujte tomuto dotazníku/ankete pár minút a pomôžte nám získať potrebné údaje.

ANKETU môžete vyplniť TU


Súviciace ustanovenie RaPP

Článok 18 -Transfer hráča

Súhlas materského klubu sa vyžaduje v prípade

  • prestupu amatéra počas registračného obdobia s obmedzením podľa článku 19 ods. 2 písm.b) a d),
  • prestup amatéra, ktorý má s klubom platne uzatvorenú zmluvu o amatérskom vykonávaní športu podľa článku 24a.

 Článok 19 – Registračné obdobia

 • Žiadosť o transfer profesionála sa podáva v registračných obdobiach od 15.06. do 06.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie),
 • od 25.01. do 21.02. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie).

Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach

  • od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
  • od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
  • od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia),
  • od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),
  • od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).