SFZ a SADA sa zhodli na potrebe čistého športu, podpredseda LOSS Tomáš Medveď členom Komisie športovcov SADA

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

BRATISLAVA (SFZ) – Slovenský futbalový zväz (SFZ) a Slovenská antidopingová agentúra (SADA) sa zhodli na potrebe čistého športu, aj preto našli spoločnú činnosť, ktorou túto myšlienku budú propagovať nie iba jednorazovo a nárazovo, ale systematickými aktivitami, zastrešenými korporátnou kampaňou.

Členom komisie športovcov SADA sa stal bývalý ligový futbalista, člen VV SFZ za hráčov a podpredseda hráčskej asociácie LOSS Tomáš Medveď, ktorý sprostredkoval tri stretnutia zástupcov SFZ z rôznych stupňov, resp. ULK a SADA.

Na prvom z nich čelní zástupcovia futbalového zväzu  a poprední predstavitelia SADA dospeli k dohode o užšej spolupráci v oblasti vzdelávania a vykonávania dopingových kontrol v profesionálnych kluboch 1. a 2. ligy, vo všetkých reprezentáciách, akadémiách, útvaroch talentovanej mládeže aj v oblasti ženského futbalu.

Zúčastnené strany sa zhodli na spôsobe prvého kroku antidopingového vzdelávania, ktorým je sprievodný mail, zaslaný cez ISSF systém klubom. V ňom budú tréneri a hráči oboznámení so svojimi právami a povinnosťami v oblasti antidopingovej aktivity.

SFZ zároveň vyhodnocuje, či do licenčných podmienok zavedie pre hráčov a realizačné tímy povinnosť zúčastniť sa raz do roka na E-learningu v oblasti antidopingu cez portál Triagonal.

SADA je pripravená na základe vzájomnej dohody poskytnúť SFZ všetky potrebné edukačné materiály na informovanosť a vzdelávanie hráčov a realizačných tímov aj v printovej podobe.

Edukácia v kluboch 2. ligy, riadenej SFZ, by sa riešila primárne absolvovaním E-learningu a následne absolvovaním on-line webináru s touto problematikou a po spoločenskom zvládnutí koronapandémie i na osobných stretnutiach.

Plné antidopingové testovanie v mužstvách 2. ligy by sa malo začať až po príslušnom osvojení si potrebných krokov u každého účastníka súťaže, súčasťou čoho by bolo aj oboznámenie sa s jednotlivými pravidlami i všetkými možnými porušeniami, s ktorými by mohli prísť do styku členovia klubov. Na tomto testovaní účastníkov 2. ligy by sa finančne podieľal SFZ, pričom by mohol byť na túto aktivitu zriadený a využitý projekt Za čistý šport (futbal) i v nižších súťažiach.

Nasledovalo rokovanie na úrovni Únie ligových klubov so SADA. “Bolo to potrebné stretnutie so zmysluplným vyústením do konkrétnej spolupráce. Hovoriť o význame čistého športu je vždy užitočné, robiť konkrétne kroky pre poctivé naplnenie podstaty futbalu je viac ako osožné,“ povedal prezident ÚLK Ivan Kozák.

“Boj proti dopingu vo futbale má svoje prísne pravidlá, koordinované s UEFA a FIFA, ktoré vyžadujú ešte exaktnejšiu realizáciu kontrol ako bežný štandard. Obe nadnárodné organizácie rešpektujú pravidlá WADA, Svetovej antidopingovej organizácie, s príslušnou licenciou pre futbal. Preto ÚLK zadefinuje svoju predstavu o praktickej realizácii testovaní podľa systému UEFA aj FIFA a v prieniku s pravidlami SADA pripraví príslušný manuál, obsahujúci nadštandardné položky cielene pre futbal. Rovnaký postup bude realizovaný aj vo výchove aj edukácii funkcionárskych, trénerských a zdravotníckych kádrov s implementáciou nových poznatkov Svetového antidopingového kódexu WADA 2021,“ vyjadril sa účastník rokovaní Pavel Malovič, manažér zdravotnej starostlivosti SFZ.

Ďalšie, tretie stretnutie, bude v zložení prezidenti regionálnych futbalových zväzov a zástupcovia antidopingovej agentúry.

Slovenský futbalový zväz má záujem na širokej spolupráci so SADA aj pri popularizácii edukačných materiálov na svojich informačných kanáloch, ktoré majú široký zásah respondentov rôznych sociálnych skupín a všetkých vekových kategórií. Kontaktnou osobou medzi spomenutými subjektami je v tejto chvíli technický riaditeľ SFZ Martin Hasprún, antidopingovú agendu prevezme postupne jeden zo zamestnancov zväzu s potrebnými právomocami.

Zdroj: SFZ

Autor: Peter Šurin