Prierez činnosti a aktivít LOSS v roku 2021

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Pre našich členov a podporovateľov sme aj tentoraz pripravili vyhodnotenie predchádzajúceho kalendárneho roka a zhrnutie aktivít Ligy na ochranu slovenských športovcov (LOSS) v nedávno skončenom roku 2021.

Rok 2021 v skratke:

  • účasť zástupcov LOSS v pracovnej skupine na novelizáciu Registračného a prestupového poriadku
  • iniciatíva, ktorá vyústila k zavedeniu licenčného konania v najvyššej hádzanárskej súťaži,
  • spolupráca s Antidopingovou agentúrou SR (SADA),
  • spolupráca s projektom „Slovenský volejbal“
  • vzdelávací seminár na tému doping v športe,
  • účasť na odborných konferenciách,
  • séria článkov s členmi LOSS „nielen o športe“
  • výroba a distribúcia vzdelávacích materiálov pre športovcov,
  • dokumentárny film „Martin Murcko Futbalstory“ a jeho následná prezentácia na dvoch úspešných premiérach v Modre a v Košiciach
  • séria článkov na tému odvodového zaťaženia profesionálnych športovcov

 

Vo futbalovom prostredí sme boli opäť členmi pracovnej skupiny na zapracovanie zmien a doplnení Registračného a prestupového poriadku (RaPP) Slovenského futbalového zväzu (SFZ). Zástupcovia LOSS sa v rámci pracovnej skupiny snažili podporiť všetky návrhy na zmenu a doplnenia RaPP smerujúce k zlepšeniu práv hráčov a hráčok a zároveň by mali byť prínosné pre celú futbalovú obec.

Všetci členovia pracovnej skupiny sa zhodli na potrebe zmeniť úpravu pri transferoch amatérov počas zimného prestupového obdobia (prestup s obmedzením). Zrušenie prestupu s obmedzením by znamenalo návrat k predchádzajúcemu stavu, ktorý garantoval väčšiu slobodu „pohybu“ amatérskych hráčov futbalu. Žiaľ, ani tentoraz sa pracovnej skupine nepodarilo nájsť podporu medzi členmi Výkonného výboru SFZ, ktorí tento návrh neprijali. Túto skutočnosť sme prijali s veľkým sklamaním.

Malou náplasťou na opakovaný neúspech v tejto veci je úprava Článku 18 ods. 13 RaPP, ktorým došlo k zmene pokiaľ ide o schvaľovanie prestupu amatéra počas registračného obdobia s obmedzením, pri ktorom nový klub spolu s hráčom prejavia zrealizovať prestup. Vypustila sa povinnosť materského klubu na vyjadrenie k žiadosti o prestup, no zároveň sa predĺžil čas na vyjadrenie k žiadosti s tým rizikom, že v prípade pasivity materského klubu sa bude súhlas materského klubu prezumovať, čiže v prípade, že sa materský klub v lehote nevyjadrí, matrika transfer uskutoční.

Aktuálne znenie RaPP nájdeš TU

V hádzanárskom hnutí sme boli iniciátormi zavedenia licenčného systému pre kluby pôsobiace v najvyššej seniorskej súťaži mužov i žien. Predseda LOSS Róbert Jano sa listom 8. februára 2021 obrátil na prezidenta Slovenského zväzu hádzanej (SZH) Jaroslava Holešu so „Žiadosťou o spoluprácu a pomoc pri uspokojovaní právoplatných a vykonateľných nárokov hráčov a členov LOSS“ vo vzťahu ku konkrétnym hádzanárskym klubom.Žiada sa nám pripomenúť, že v uvedených prípadoch neuhradené záväzky klubov voči hráčom nemali a nemajú nič spoločné so súčasnou krízou spôsobenou pandémiou COVID-19.

V liste sme poukázali aj na zjavnú nedokonalosť predpisov SZH v tejto oblasti. Absencia inštitútu licenčného konania pre extraligové družstvá napomáhala takýmto klubom naďalej štartovať v najvyšších súťažiach aj niekoľko rokov po sebe, a to napriek skutočnosti, že sú voči nim vedené exekučné konania na vymoženie peňažných nárokov bývalých hráčov. V tomto smere sme ponúkli SZH spoluprácu pri tvorbe legislatívy v súlade s aktuálnou právnou úpravou vychádzajúcou zo zákona č. 440/2015 Z. z. o športe, ako aj využitie našich skúseností z podobných procesov, nadobudnutých počas spolupráce s ostatnými národnými športovými zväzmi

Prezidenta SZH sme požiadali o dôkladné zváženie, či niektoré kluby najvyššej hádzanárskej súťaže majú nárok na prijatie akéhokoľvek finančného príspevku alebo dotácie, a či sú vôbec oprávnené na štart v najvyššej súťaži v situácii, keď dlhodobo nemajú vyrovnané finančné záväzky voči hráčom.

Odpoveď zo strany Slovenského zväzu hádzanej sa síce nedala označiť ako priateľská, no nepopierateľným faktom je, že iniciatíva LOSS vyústila do pohybu v legislatívnom procese v hádzanárskom hnutí hneď po zasadnutí najbližšieho Výkonného výboru SZH (VV SZH). Prezident SZH Jaroslav Holeša informoval o problematike plnenia finančných záväzkov klubov voči hráčom a hráčkam. V zápisnici zo zasadnutia VV SZH sa uvádza, že: „problematika neplnenia finančných záväzkov voči hráčom sa týka predovšetkým najvyšších súťaží (muži, ženy) v hádzanej, keďže iba v seniorských súťažiach sú hráči, ktorých hranie hádzanej predstavuje ich hlavnú ekonomickú – zárobkovú činnosť. Samozrejme, proces zaradenia do súťaže (čiže licenčný proces) by mal byť jednotný pre všetky vekové kategórie s tým, že pri seniorských súťažiach sa budú vyžadovať podmienky naviac, ktoré sa týkajú práve preukázania splnenia záväzkov voči hráčom.Vzhľadom na skutočnosť, že SZH nemôže tolerovať a akceptovať také konanie svojich členov – klubov, ktoré si neplnia záväzky (najmä finančné) voči hráčom, je potrebné legislatívne zabezpečiť to, aby mal zväz dosah na takýto klub, a to v súlade so štandardami, ktoré sú bežné v športovej Európe.“

LOSS nebola zapojená do legislatívneho procesu pri tvorbe licenčnej smernice a nami predložené návrhy na zmenu a doplnenia návrhu toto predpisu neboli zo strany SZH zapracované.

Odkaz na licenčnú smernicu TU

 

Rok 2021 bol pre našu organizáciu aj rokom nadviazania nových spoluprác. V prvej polovici uplynulého roka sa nám podarilo úspešne nadviazať spoluprácu s Alexandrou Janouškovou, ktorá prostredníctvom profilu „Slovenský volejbal“na sociálnych sieťach dlhodobo poukazovala na nekalé praktiky bývalého vedenia Slovenskej volejbalovej federácie (SVF) a celému volejbalovému hnutiu prinášala kvalitné informácie o dianí v tomto športovom zväze. Po zvolení nového prezidenta SVF Mareka Rojka nám Alexandra Janoušková sprostredkovala prínosné neformálne stretnutie, ktoré, pevne veríme, vyústi do užšej spolupráce LOSS so slovenským volejbalovým hnutím.

 

Ako úspešnú môžeme hodnotiť aj spoluprácu s Antidopingovou agentúrou Slovenskej republiky (SADA). Prezidentka SADA Žaneta Csáderová so svojimi kolegami privítala Róberta Jana a Tomáša Medveďa v sídle organizácie, pričom podnetné stretnutie vyústilo do vzájomnej spolupráce. Naši členovia sa objavili aj vo vzdelávacom videu z dielne Slovenskej antidopingovej agentúry na tému čistoty a fair play v športe k Svetovému dňu Play True, keď si športovci, antidopingové organizácie a športové federácie po celom svete pripomínajú dôležitosť športovať bez dopingu a fair play. Tomáš Medveď sa stal členom komisie športovcov Slovenskej antidopingovej agentúry (SADA) a bol to práve on, kto sprostredkoval tri stretnutia zástupcov Slovenského futbalového zväzu z rôznych stupňov, Únie ligových klubov a Slovenskej antidopingovej agentúry.

 

 

V novembri 2021 sme v Košiciach zorganizovali vzdelávací seminár na tému zakázaných látok a doplnkov výživy. Odborným garantom podujatia bola práve SADA. Medzi prednášajúcimi boli okrem zástupcov SADA aj prednosta Kliniky muskuloskeletárnej a športovej medicíny Nemocnice Košice-Šaca Peter Polan či športový psychológ a podpredseda LOSS pre vzdelávanie Mojmír Trebuňák. Boli sme veľmi radi, že sa tento vzdelávací seminár stretol u športovcov so skvelou odozvou. Prezidentka SADA Žaneta Csáderová sa vyjadrila nasledovne: “Základným princípom Medzinárodnej normy pre vzdelávanie je myšlienka, že športovec by sa mal najprv oboznámiť s dopingom prostredníctvom vzdelávania a nie až priamo počas dopingovej kontroly. Teší nás narastajúci záujem šírenia osvety v oblasti ochrany čistého športu. Koncept vzdelávacieho seminára, ktorý bol organizovaný LOSS v spolupráci so SADA nás zaujal spojením odborníkov z oblasti športovej psychológie, športovej medicíny a antidopingu. Spojením rôznych skupín odborníkov, ktorí majú priamy vplyv na život športovca  môžeme dosiahnuť primeranú ochranu športovca pred negatívnymi javmi v športe. Veríme, že sme týmto otvorili dvere ďalšej vzájomnej spolupráci.”

Ešte v júli 2021 sa stal podpredseda LOSS pre vzdelávanie Mojmír Trebuňák členom výkonného výboru Slovenskej asociácie športových psychológov (SAŠP). Prezidentkou tejto organizácie sa stala Michala Bednáriková, viceprezidentom Peter Kuračka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V máji 2021 sa predsedníctvo LOSS rozhodlo zrealizovať nápad nášho člena Norberta Sališa sfilmovať príbeh Martina Murcka, ktorého pred pár rokmi považovali za jeden z najväčších talentov slovenského futbalu. Nastupoval za mládežnícke reprezentácie, bol na skúškach v anglických veľkokluboch Manchester United a Manchester City. Mimoriadne sľubne rozbehnutú kariéru vtedy17-ročného hráča zastavila 26. decembra 2017 vážna autonehoda. Utrpel fatálne zranenia hlavy s 30 úlomkami lebky v mozgu, lekári mu dávali minimálnu šancu na prežitie. Martin Murcko napokon víťazne zvládol najťažší zápas – zápas o život, ba znova hrá aj futbal napriek odporúčaniu lekárov, aby sa už na zelené trávniky nevracal. Producentmi filmu režiséra Michala „Romea“ Dvořáka boli Liga na ochranu slovenských športovcov  (LOSS) a filmová spoločnosť ROMEOFILMS. Po mesiacoch oslovovania sponzorov a tvrdej práce sa nám tesne pred začiatkom tretej vlny pandémie COVID-19 podarilo zorganizovať dve úspešne premiéry filmu v Modre a Košiciach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do projektu sme išli s tým, že film má poslúžiť ako autentická inšpirácia na osvetu medzi mladými športovcami. „Osveta mladých športovcov v prípade, ak im do cesty príde životná prekážka, je minimálna. Na Martinovom prípade sme chceli aj ostatným ukázať, aby si počas kariéry pripravovali aj plán B. Je to skvelý vzdelávací materiál,“ povedal po jednej z premiér filmu predseda Ligy na ochranu slovenských športovcov Róbert Jano.

Film sme chceli premietať a spolu s odbornou prednáškou prezentovať na stredných športových školách či v športových kluboch, ktoré o to bezprostredne po premiére prejavili záujem. Žiaľ, nepriaznivá pandemická situácia tomuto zámeru nepriala a nám nezostalo nič iné, ako čakať. Hneď po premiérach filmu sme však začali pracovať na tvorbe projektu vzdelávania v spolupráci s technickým úsekom Slovenského futbalového zväzu. V novembri 2021 vzal Výkonný výbor SFZ na vedomie náš úmysel vzdelávať mladých futbalistov a futbalistky v Akadémiách SFZ a v Útvaroch talentovanej mládeže. Podľa schváleného projektu by sme tak mali začať premietať film so sprievodnou prednáškou na tému duálnej kariéry športovcov v Akadémiách SFZ a v desiatich útvaroch talentovanej mládeže, ktoré o to prejavia záujem.

Dlhodobo tvrdíme, že na Slovensku chýba poradenská inštitúcia či podporný orgán v oblasti rozvoja duálnej kariéry v športe. My v LOSS sme sa pustili do tejto náročnej a dlhodobej, ale nesmierne užitočnej práce. Prvým krokom na ceste k dosiahnutiu nášho cieľa je zaiste osveta. V priebehu roka 2021 sme pripravili prehľadné manuály na tému duálnej kariéry a tejto téme sme venovali aj špeciálnu podstránku na našej webovej stránke. Prečo je potrebné venovať sa problematike duálnej kariéry?

Zúčastnili sme sa na viacerých odborných konferenciách. Jednou z tém na konferencii SPORT (R)EVOLUTION, ktorú zorganizoval Slovenský olympijský a športový výbor, bol aj futbalový návrat nášho člena Martina Murcka, na ktorej sa ako hosť predstavil spolu s Norbertom Sališom. O dokumentárnom filme a jeho spojitosti s duálnou kariérou športovcov hovorili predseda LOSS Róbert Jano a podpredseda LOSS Tomáš Medveď aj na dvojkonferencii ŠPORT A MÉDIÁ a ŠPORT A PRÁVO, ktorú po dvojročnej prestávke opäť zorganizovala Učená právnická spoločnosť. Podpredseda LOSS pre vzdelávanie Mojmír Trebuňák sa ako prednášajúci predstavil na 3. ročníku konferencie PSYCHOLÓGIA V ŠPORTE, ako inak, prednášal na tému duálnej kariéry v športe. Konferencia bola venovaná psychologickým aspektom v športe a zorganizovala ju Slovenská asociácia športovej psychológie.

 

Podpredseda LOSS pre futbal a člen výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Tomáš Medveď dlhodobo vyvíja viacero zaujímavých aktivít v slovenskom Klube ligových kanonierov (KLK), ktorého je riaditeľom a ktorého členmi sú hráči s viac ako stovkou nastrieľaných ligových gólov. Napriek zložitej pandemickej situácii sa KLK podarilo zorganizovať viacero exibičných futbalových zápasov. Vlani bola do života uvedená jedinečná publikácia o streleckých osobnostiach slovenského futbalu, pušným prachom ju pokrstil legendárny Ladislav Petráš. V knihe sú spracované životné príbehy 35 renomovaných slovenských bombardérov. „Chceli sme ponúknuť mladším a mladým knihu, ktorá pre nich objaví, ozrejmí aj naučí a tým starším a životom ostrieľanejším pripomenie obdobie, kedy im patril svet alebo to aspoň chceli a snívali,“ prihovoril sa riaditeľ Klubu ligových kanonierov Tomáš Medveď publiku pri krste výnimočnej knihy, sám strelecký stovkár a teda právoplatný člen KLK.

Záver roka 2021 patril téme konca odvodových prázdnin profesionálnych športovcov. Na túto tému spracoval predseda LOSS Róbert Jano sériu článkov so štyrmi športovými funkcionármi – Petrom Palenčíkom, Norbertom Csutorom, Danielom Jendrichovským a Marekom Rojkom. Sériou článkov na túto tému chcela LOSS upozorniť na príchod blížiacej sa zmeny a napomôcť nájsť najschodnejšie riešenie pre štát, kluby a športovcov.

Spoločne sme už vstúpili do roku 2022. Ako správni športovci sa budeme snažiť neustále sa zlepšovať vo všetkom čo robíme. Už čoskoro predstavíme nové projekty, o ktorých sme presvedčení, že môžu byť prínosné pre slovenských športovcov, šport a celú našu spoločnosť.

Záverom tohto článku sa chceme poďakovať všetkým športovcom, ktorí sa stali našimi členmi v priebehu roka 2021. Nemenej si vážime našich dlhoročných členov, ktorí aj naďalej chcú byť členmi vzájomne sa podporujúcej komunity športovcov pod heslom „športovci pre športovcov“. Poďakovanie patrí aj našim partnerom v rámci projektu LOSSCARD, ako aj všetkým partnerským organizáciám, či už v oblasti športu, alebo mimo neho.

„Radosť z harmonickej spolupráce s malými skupinami ľudí, ktorí sa usilujú o niečo väčšieho, než sú oni sami a sú k sebe navzájom plne lojálni, patrí k veciam ktoré pre nás majú v živote najväčšiu cenu.“

John Adair