Zástupcovia LOSS budú súčasťou pracovnej skupiny pre zapracovanie zmien a doplnení RaPP

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Legislatívno-právne oddelenie informovalo členov Slovenského futbalového zväzu (SFZ) prostredníctvom Úradnej správy SFZ  č. 30, zo dňa 5. 3. 2021, že z dôvodu niektorých zmien v predpise FIFA „Regulations on the status and transfer of players“ bude SFZ pripravovať návrh na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku (RaPP SFZ), ktorý bude predložený na schvaľovanie Výkonnému výboru SFZ v priebehu jarnej časti súťažného ročníka 2020/2021. V tejto súvislosti boli členovia SFZ vyzvaní na zaslanie prípadných návrhov na zmenu a doplnenie RaPP SFZ aj s odôvodnením do stredy 10. 3. 2021 do 23.59 hod.

Liga na ochranu slovenských športovcov ako pridružený člen SFZ využila svoje právo a zaslala svoje návrhy na zmenu a doplnenie tohto pre hráčov mimoriadne dôležitého predpisu.

Členmi pracovnej skupiny, ktorej členovia budú na viacerých stretnutiach diskutovať o zapracovaní predložených návrhov na zmenu a doplnenie RaPP, budú aj zástupcovia Ligy na ochranu slovenských športovcov – Róbert Jano a Tomáš Medveď. Zástupcovia LOSS sa budú snažiť podporiť všetky návrhy na zmenu a doplnenia, ktorými bude možné dosiahnuť zlepšenie práv hráčov a zároveň budú prínosné pre celú futbalovú obec. 

Na tomto mieste sa chceme poďakovať každému členovi SFZ, ktorý využil svoje právo a prispel svojimi návrhmi na zmenu a doplnenie RaPP, prípadne predniesol pripomienky, ktoré budú zaiste prínosom pre členov pracovnej skupiny. Zástupcovia LOSS môžu potvrdiť, že stretnutia pracovnej skupiny k minuloročnej novelizácii RaPP boli z hľadiska jej personálneho zloženia a prípravy potrebných materiálov zo strany Legislatívno-právneho oddelenia SFZ na vysokej úrovni.

Význam vytvorenia pracovnej skupiny a jej opakované stretnutia vyústia k prijatiu finálnej verzie (v rámci pracovnej skupiny), ktorá ma však len formu odporúčaní a následne bude predložená Výkonnému výboru SFZ. Práve tento orgán, v ktorom majú hráči futbalu zastúpenie prostredníctvom podpredsedu Ligy na ochranu slovenských športovcov Tomáša Medveďa bude rozhodovať, či predložená verzia bude prijatá v znení, ktoré mu na schválenie predloží pracovná skupina. 

V procese minuloročnej novelizácie RaPP sa pracovná skupina uzniesla na potrebe zmeniť úpravu pri transferoch amatérov počas zimného prestupového obdobia (prestup s obmedzením)a  súhlasila tak s návratom k predošlému stavu, ktorý garantoval väčšiu slobodu „pohybu“ amatérskych hráčov futbalu. Podobne ako v minulom roku sa LOSS prostredníctvom svojich zástupcov v pracovnej skupine bude opätovne snažiť presadiť tento návrh. V prípade, že predmetný návrh pracovná skupina zapracuje do finálnej verzie určený pre VV SFZ, bude nevyhnutné predložiť členom VV SFZ silnejšie argumenty ako v roku 2020 a pokúsiť sa ich presvedčiť o správnosti tejto zmeny pre futbal na Slovensku.

Ďalší z návrhov LOSS súvisí s aktuálnymi skúsenosťami niektorých našich členov, ktorých sa klub snaží sankcionovať za mediálne vyjadrenia o podmienkach výkonu športovej činnosti. Napriek tomu, že naše združenie svoju činnosť nezakladá na riešení akýchkoľvek problémov našich členov prostredníctvom médií, sme toho názoru, že poukázanie na dlhodobo neúnosné ekonomické fungovanie akéhokoľvek klubu nemôže byť zámienkou na ujmu hráčom, najmä ak športovú činnosť vykonávajú na základe Zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu.

LOSS takisto navrhla otvoriť diskusiu o jednoznačnejšom posudzovaní statusu hráčov futbalu. Sme presvedčení, že súčasné rozlišovanie medzi profesionálom a amatérom by malo byť upravené zreteľnejšie ako je to v súčasnosti. Celý návrh LOSS na zmeny a doplnenie RaPP si môžete prečítať  TU.